تعرفه خدمات ثابت موسسه

ثبت شجره:               1.500.000 ریال

صدور کارت عضویت:     1.000.000 ریال

(یکی از خدماتی که در حال حاضر اعضاء می توانند از آن بهره مند گردند ، تخفیف شرکت در کلاس های آموزشی و مربیگری می باشد)