سالوکی

استاندارد سالوکی :

منشاء : آسیای میانه – تحت حمایت FCI
شماره استاندارد FCI : دویست و شصت و نه ، 269
نوع بهره برداری : شکاری – تازی دونده
طبقه بندی FCI : گروه 10 بخش یک

ظاهر عمومی :

سگهای این نژاد به طور کلی زیبایی ، تقارن ، تناسب ، سرعت عالی و استقامت توام با قدرت و چابکی را به نمایش می گذارند . نمونه های موکوتاه ( مو صاف ) آن دارای نقاط مشابه و یکسانی با نمونه های مو بلند آن هستند بجز پوشش بدن که بدون موهای پر مانند است .

نسبت های مهم :

طول بدن از برجستگی ستیغ شانه ای تا برجستگی لگن تقریباً برابر است با ارتفاع در جدوگاه هر چند که غالباً کشیده تر از آنچه که هست به نظر می رسد .