مصاحبه در Press Tv

علاقمندان به سگ روز یکشنبه مورخه 1391/4/4 ساعت 21:03 شبکه Press Tv ( انگلیسی زبان ایران ) با فرکانس 12303 عمودی 27500 3/4 ماهواره بدر
برنامه ایران را نگاه کنند.

ساعات پخش گزارش سگهای کار از شبکه Press TV:

  • یکشنبه 21:03 به وقت تهران ، GMT 16:33
  • سه شنبه 03:03 به وقت تهران ، دوشنبه 22:33 GMT
  • سه شنبه 19:03 به وقت تهران ، 33 : 15 GMT
  • چهارشنبه 09:03 به وقت تهران ، 04:33 GMT
  • پنجشنبه 06:03 به وقت تهران ، 01:33 GMT