مسابقه تربیتی 92/09/11 قزوین با ارائه نسخه فارسی BH

Warning: include(/home/irankcir/domains/irankc.ir/public_html/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/settings.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/irankcir/domains/irankc.ir/public_html/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 45 Warning: include(): Failed opening '/home/irankcir/domains/irankc.ir/public_html/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/settings.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/irankcir/domains/irankc.ir/public_html/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 45

نفر اول  آقای جمشید نوری با سگ پوما از کرج

نفر دوم خانم موقر با سگ شیرف ازکرج

نفر سوم آقای سیامک روحانی با سگ کارما   از کرج

Warning: include(/home/irankcir/domains/irankc.ir/public_html/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/init.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/irankcir/domains/irankc.ir/public_html/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 109Warning: include(): Failed opening '/home/irankcir/domains/irankc.ir/public_html/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/init.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/irankcir/domains/irankc.ir/public_html/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 109