مسابقه تربیتی 92/09/11 قزوین با ارائه نسخه فارسی BH

نفر اول  آقای جمشید نوری با سگ پوما از کرج

نفر دوم خانم موقر با سگ شیرف ازکرج

نفر سوم آقای سیامک روحانی با سگ کارما   از کرج

مسابقات تربیتی 92/09/11 قزوین