خطاها و نواقص منجربه حذف نژاد گریت دین

– سگ های خیلی ترسو ویا خیلی خشن .

– هر سگی که مشکل رفتاری و یا فیزیکی غیر عادی داشته باشد .

– سگ هایی که از روی ترس گاز میگیرند .

– سگ هایی با بینی جگری رنگ یا بینی شکاف دار.

– سگ های دارای نقص فک ویا دندان:

اورشات ( فک بالا از فک پایین جلوتر باشد. )

آندرشات ( فک پایین از فک بالا جلوتر باشد.)

پینسربایت یا گاز انبری ( روی هم قرار گرفتن دندان های فک .)

دهان کج .

عدم وجود یک دندان از دو دندان پیش آسیای اول یعنی یکی از دو پیش آسیای اول را نداشته باشد .

– برگشتگی پلک به بیرون ، برگشتگی پک به داخل و یا کوچکی پلک

– سگ های چشم والی ( عنبیه های آبی ، سفید کمرنگ با بلور های قهوه ای ) ، چشم هایی با رنگ های متفاوت (تابه تا) در سگ های تیره رنگ به جز سگ های هارلیکوئین .

– پیچ خوردگی دم ( تغییر شکل در مهره ها )

– وجود رنگ خاکستری و یا رنگ ایزابلا ( رنگ سفید با لکه های زرد ) در سگ های نخودی و تایگر .

– سگ های بلو ( خاکستری ) تایگر و یا نخودی که دارای رنگ سفید به صورت طوق در گردن، یا سفیدی روی پنجه و یا انتهای دم و یا کمر باشند .