post

ثبت سگ ها

ثبت سگ های داخلی و سگ های بین المللی وارداتی با ارائه شماره ثبتی معتبر بین المللی انجام می پذیرد

متقاضیان ثبت  برای هر قلاده سگ خود باید فرم زیر را تکمیل نمایند.

هزینه ی ثبت هر سگ ۱۰۰۰۰۰ تومان می باشد .

 

Untitled