post

ثبت اطلاعات نژادی سگ

 

 

 

 

 

 

 

مالکین سگ هایی که تا به حال برای ثبت سگ خود اقدام ننموده اند می توانند با پرکردن برگه اطلاعات سگ ، مشخصات نژادی سگ خود را در IKC ثبت نمایند . هزینه ی ثبت هر سگ برای دریافت شجره نامه 1.000.000 ریال می باشد و برای دریافت مدرک کلاب ( مخصوص سگ های وارداتی دارای EXPORT PEDIGREE )  مبلغ 600.000 ریال می باشد .

 

برگه ثبت اطلاعات سگ : 

سازمان بین المللی امور سگ ایرانjpg_Page1

 

 

برگه ثبت اطلاعات سگ های وارداتی 

دارای EXPORT PEDIGREE

برگه کلاب

عزیزانی که برگه های ثبتی را پر نموده اند با پرداخت مبالغ ذکر شده بنا به نوع درخواست ،  به شماره کارت 6104337882800194 بانک ملت
به نام سازمان بین المللی امور سگ ایران Ikc می توانند ثبت خود را تکمیل فرمایند .