post

پرورش دهندگان نژاد Brussels Griffon

کنل کلاب هلند پروژه ای را در دست اقدام دارد تا نوادگان نژاد Brussels Griffon  ها را بتواند در  Stout Book آن کشور ثبت کند. با توجه به بیماری های موروثی در این نژاد که تعداد کمی از آن باقی مانده است ، برای گسترش آن از تمام نمایندگی های FCI درخواست کرده است که آمار ثبت شده ی این نژاد به تفکیک قبل و بعد از سال 2010 را به کنل کلاب هلند ارسال کنند لذا از مالکین و پرورش دهندگان  این نژاد  در کشور دعوت می شود جهت ثبت و ارسال آن به IKC مراجعه فرمایند .

 

 

نمایندگی FCI  در کشور

                                                                                    IKC                                                                                    

 

 

https://telegram.me/IranKennlClub