post

کلاس پرورش ژرمن

برگزاری کلاس پرورشی ژرمن

برای تاریخ 21 آذر ماه 95

با مدرس آلمانی

و اجرای رکوردگیری مخصوص نژاد ژرمن شپهرد های ثبت شده در IKC

در سطح شجره نامه های G3 و کمتر از آن در تاریخ 23 آذر ماه

پایان مهلت ثبت نام دوره پرورش ژرمن و ثبت سگ ها برای رکورد گیری

 19 آذر ماه ساعت 17

df