post

هر نژاد ثبت شده در فدراسیون دارای استاندارد های خاص خویش است

post

سگ های خود را همراه با شجره نامه معتبر دریافت کنید

post

تقسیم بندی سگ ها در فدراسیون جهانی سگ(FCI)

post

IKC نمایندگی فدراسیون سگ در ایران,