شجره نامه سگ های ایران (IKC) مورد تایید فدراسیون جهانی سگ (FCI)
اولین کاربرد شجره نامه تایید خلوص نژادی است که مهمترین عامل تعیین کیفیت تربیتی سگ هاست.

#سگ
#آرساس_کنل##باشگاه_پرورش_تربیت_سگ_آرساس #آرساس_کنل #فروش #توله #سگ #ژرمن #نر #ماده #ژرمن_شپرد #بهترینها #ایران #قزوین
#arsas_kennel#Fci#Ikc #dog #gsd#pedigree #german #germanshepherd #the_best#شجره_نامه _سگ#پدگری
#dog
#arsaskennel