معنی شجره نامه به فارسی

شجره نامه

شجره النسب شجره .

معنی شجره نامه در لغت نامه دهخدا

شجره نامه[ش َ ج َ رَ م َ /ش َ ج َ رِ م َ /ش ج َ رَ م ِ /ش ج َ رِ م ِ ] (اِ مرکب ) نسب نامه . فهرست نامهای پدران و نیاکان کسی به صورت درختی که نیای اولی اصل و فرزندان بترتیب شاخهای آن باشند.

معنی شجره نامه درفرهنگ فارسی معین

(شَ جَ رِ. مِ) [ ع – فا. ] (اِمر.) نسب – نامه .

معنی شجره نامه /šajarenāme/درفرهنگ فارسی عمید

(اسم) [عربی. فارسی]فهرست اسامی نیاکان کسی که به‌ترتیب نوشته شده باشد؛ نسب‌نامه؛ شجرهالنسب؛ شجره.

معنی شجره نامه به انگلیسی

– اسم –

pedigree

ریشه ، تبار ، دودمان ، نژاد ، اشتقاق ، شجره نامه

genealogy

دودمان ، سلسله ، نسب ، شجره نامه ، شجره النسب

معنی کلمه شجره نامه به عربی

شجره نامه

علم الانساب

 

فرم درخواست شجره نامه IKC:

 

 

فرم درخواست شجره نامه نژاد ایرانی:

 

فرم درخواست ثبت سگ های میکس(دورگه)

 

نمونه شجره صادراتی (سگهای تولید ایران) مورد تایید فدراسیون جهانی سگ