قوانین و مقررات
درخواست صدور شجره نامه ها الزاما به صورت کتبی با تاییدیه پرورش دهنده و مالک قابل انجام است
در صورت لغو درخواست صدور شجره نامه از مبلغ واریزی، ۵۰ درصد کسر خواهد شد .
پرورش دهندگانی که مراکز خود را در سازمان ثبت نموده اند موظف به صدور شجره نامه برای مشتریان می باشند .
نمایندگان موظف هستند در پایان هر ماه سالانه گزارش کار و برنامه ۳ ماه بعد خود را به دفتر سازمان ارائه دهند .
کپی برداری و استفاده از منابعی که توسط سازمان ترجمه و گردآوری شده است صرفا با ذکر منبع ، بلامانع است .