بسمه تعالی

برنامه جامع آموزشی تربیت سگ موسسه بین المللی امور سگ ایران ( IKC )

به منظور اخذ مدارک استاندارد مربیگری

فصل اول :تعاریف ودوره ها

ماده ۱ : تعاریف

در این برنامه تعاریف زیر پذیرفته شده است.

FCI : فدراسیون جهانی سگ مستقر در بلژیک .

WUSV : کلاب تخصصی جهانی سگ زرمن شپهرد مستقر درآلمان .

IRAN KENNEL CLUB) : IKC)موسسه بین المللی امور سگ ایران که تنها نماینده فدراسیون  جهانی سگ ( FCI ) در ایران است.

  GSDI تنها نماینده کلاب تخصصی جهانی سگ ژرمن شپهرد ( WUSV  ) در ایران است .

کنل کلاب مناطق : مؤسسه های امور سگ در استانها می باشند که زیر نظر (IKC ) و پس از ثبت و با داشتن شرایط  خاص می توانند نماینده IKC در استانها قرار گیرند.(شرائط خاص توسط IKC تعریف می گردد)  

گروه آموزشی: گروه آموزشی  متشکل از کمیته های تخصصی واجرایی موسسه می باشد که مسئولیت تدوین آیین نامه آموزشی مربیان ، پرورش دهندگان ، داوران  نژادی وتربیتی وغیره ….. را دارد.

دوره های آموزشی : دوره آموزشی مجموعه ای از دروس تئوری و عملی  منسجم هماهنگ و به هم وابسته  است که در نظام خاص در مدتی معین به صورت منظم به مربیان ، پرورش دهندگان ، داوران ارائه می شود تا سر انجام به دریافت یکی از مدارک  مربیگری ، نژاد شناسی ،  داوری نژادی وتربیتی منجر شود .

استاد  : مدرس (کارشناسانIKC   ، FCI  ، WUSV و ……) بین المللی وداخلی است که مسئولیت تدریس  دروس تئوری یا عملی را بر عهده دارد ، استاد نامیده می شود.

 

 ماده۲ : دوره ها ی کارت مربیگری:

الف : پیش نیاز کلیه مراحل مربیگری: گذراندن دوره های مربوط به کارت مریبگری درجه ۳ می باشد که عبارتند از:

 • دوره آموزشی ” اطلاعات پایه در مورد سگ ها ” یک روز تئوری وعملی با آزمون.
 • دوره آموزشی ” اطلاعات پایه در مورد تربیت سگ ها ” یک روز ( تئوری وعملی ) با آزمون.
 • دوره آموزشی ” اصلاح رفتار سگ های بد رفتار ” یک روز ( تئوری وعملی ) با آزمون.
 • دوره آموزشی ” متدهای مریبگری شامل: برنامه آموزش ، گام های آموزش ، سازماندهی آموزش وآماده سازی سگ برای تست ” یک روز (تئوری وعملی) با آزمون.
 • دوره آموزشی ” BH ” نیمروز ( تئوری )
 • انجام تست ” BH

ب : دوره های کارت مربیگری چابکی:

 • ارایه کارت مربیگری درجه ۳
 • دوره تئوری” Agility
 • انجام تست “ Agility

ج : دوره های کارت هلپری

 • دوره آموزشی ” اطلاعات پایه در مورد سگ ها ” یک روز تئوری وعملی با آزمون.
 • دوره آموزشی ” اطلاعات پایه در مورد تربیت سگ ها ” یک روز ( تئوری وعملی ) با آزمون.
 • دوره آموزشی هلپری با آزمون
 • انجام تست “هلپری”

د: دوره های مربیگری IGP1

 • ارایه کارت مربیگری درجه ۳
 • دوره تئوری” IGP1
 • انجام تست “IGP1

 

ذ: دوره های مربیگری IGP2

 • ارایه کارت مربیگری IGP1
 • دوره تئوری IGP2
 • انجام تست “IGP2

ر: دوره های مربیگری IGP3

 • ارایه کارت مربیگری IGP2
 • دوره تئوری IGP3
 • انجام تست “IGP3

ماده ۳ : مدارک جهت دریافت کلیه کارت های مربیگری :

 • فرم در خواست متقاضی
 • تکمیل پرسشنامه وتعهد نامه
 • کپی گواهی دوره های آموزشی
 • کپی تست های انجام شده
 • تایید IKC وصدور کارت مریبگری در رشته مورد درخواست متقاضی

 

ماده ۴ : مراحل دریافت کارت مربیگری

۲/۱  . گذراندن دوره های کارت مربیگری درجه ۳

۲/۲  . گذزاندن دوره های مربیگری چابکی

۲/۳  . گذراندن دوره های هلپری

۲/۴ .  گذراندن دوره مربی IGP شامل:

 1. مربی IGP1
 2. مربی IGP2
 3. مربی IGP3

     تبصره ۱- در پایان هر دوره آموزشی متقاضی می بایست آزمون مربوط به دوره را انجام داده وتنها در صورت قبولی (پاسخگویی به ۷۰ درصد سوالات )گواهی پایان دوره را دریافت نماید.

تبصره ۲- متقاضیانی که موفق به کسب گواهی نامه های ماده ۲ گردند می توانند در تست های مربوطه

شرکت وپس از موفقیت در تست ها با یک سگ  کارت مربیگری مربو طه را دریافت نمایند.

تبصره ۳-متقاضیانی که مدارک قبلی آنان معادل سازی شده ومتقاضیانی که دوره های چهار گانه را قبلا گذرانده اند ولی نمره آزمون ندارند می توانندبا پرداخت هزینه درآزمون جامع شرکت  نمایند.

تبصره ۴ – درهر صورت فقط متقاضیانی موفق به دریافت کارت مربیگری می گردند که در کلیه آزمون ها شرکت ونمره قبولی دریافت دارند. 

 

فصل دوم: نظام آموزشی

 ماده ۵:   آموزش در موسسه بر اساس نظام دوره ای است.

 • در نظام دوره ای ارزش هر دوره با سر فصل های ارایه شده سنجیده می شود و قبولی یا ردی متقاضی در یک دوره به همان دوره محدود می گردد.
 • تعریف دوره : یک دوره نظری : مقداری آموزشی است که مفاد آن طی ۴تا ۸ ساعت آموزش داده می شود. این زمان برای هر دوره عملی نیز ۴ تا۸ ساعت می باشد.
 • هر دوره ، بخش مستقلی از برنامه آموزشی است که در یک موضوع مشخص و برای زمان اعلام شده ارائه می شود.
 • مباحث دوره ها از لحاظ محتوی به مباحث پایه، اصلی و تخصصی تقسیم می شود.
 • مباحث پایه، به منظور توسعه اطلاعات و معلومات عمومی متقاضیان عرضه می شود.گذراندن این مباحث برای کلیه متقاضیان الزامی است.
 • مباحث اصلی به منظور تقویت بنیه علمی و ایجاد زمینه مناسب برای پذیرش مباحث تخصصی ارائه می شود.
 • مباحث اصلی، اساس و مبنای مباحث تخصصی مربیگری را تشکیل می دهد.
 • مباحث تخصصی،به منظور افزایش توان عملی متقاضیان ارایه می گردد.
 • مباحث وابسته به مباحث پیشنیاز و مباحث همنیاز تقسیم می شود.
 • مباحث پیشنیاز: مبحثی است که درک مطالب آن برای یادگیری مبحث دیگری لازم است . و باید قبل از آن مبحث ارائه گردد.
 • مباحث همنیاز:مباحثی هستند که باید با هم در یک دوره ارائه گردند.
 • مباحث از لحاظ نحوه تدریس به تئوری و عملی تقسیم می شود.
 • مباحث تئوری حاوی مجموعه ای از دانش هاست که به صورت گفتاری تعلیم داده می شود.
 • مباحث عملی حاوی مجموعه مهات هایی است که انتقال آنها محتاج به تمرین وعملیات میدانی است.

فصل سوم : معادل سازی

ماده۶ : معادلسازی دوره های گذرانده شده متقاضیانی که قبلا دًوره ها را گذرانده اند،مشروط به شرایط زیر است:

 • کلیه متقاضیان در آزمون های اعلامی شرکت و نمره قبولی اخذ نمایند.
 • محتوای آموزشی دوره گذرانده شده حداقل ۸۰ % با محتوای دوره جدید مطابقت داشته باشد.
 •  هزینه معادلسازی هر دوره برابر یک سوم هزینه دوره برگزاری می باشد.
 • معادلسازی و پذیرش دوره های گذرانده شده متقاضیان فقط برای یکبار انجام می شود.

این برنامه در سه فصل و ۶ ماده  تنظیم که در جلسه کمیته تخصصی و هیأت اجرایی موسسه مورخه ۰۵/۰۵/۱۳۹۹ تصویب گردید . با تشکر