در راستای اهداف و ماموریت های مؤسسه بین المللی امور سگ ایران درخصوص انجام رکورد گیری وتست های تربیتی ،آموزش نیروی انسانی متخصص در زمینه پرورش ، تربیت ، داوری و…..، IKC اقدام به برگزاری دوره های متعدد با عناوین ذکر شده می نماید.

مؤسسه بین المللی امور سگ ایران در راستای بومی سازی آموزش ، اقدام به تدوین آیین نامه آموزشی وبرنامه کوتاه مدت آموزش در خصوص تربیت مربی نموده که از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ ، کار آموزش توسط مدرسین داخلی انجام گردیده است.