سعید پوراسماعیل

ریاست نمایندگی فدراسیون جهانی سگ در کشور

محمدحسین امیری فر

مدیراجرایی نمایندگی فدراسیون جهانی سگ در کشور

مهسان سادات هاشمی

مسئول امور بین الملل