تیم موسسه بین المللی امور سگ ایران

سعید پوراسماعیل

ریاست نمایندگی فدراسیون جهانی سگ در کشور

محمدحسین امیری فر

مدیراجرایی نمایندگی فدراسیون جهانی سگ در کشور

مهسان سادات هاشمی

مسئول امور بین الملل

فریبا جهان سیر

مسئول امور اداری