?باز ارسال اطلاعیه ۲۸۷

حضور محترم پرورش دهندگان حرفه ای سگها جهت استفاده های کاربردی

بدین وسیله به اطلاع می رساند به منظور افزایش استانداردها ، جهت اخذ شناسه بین المللی برای تولیدات باشگاه های خود و قرار دادن نام کنل در FCI حداکثر تا پایان ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ امکان انجام دارد در غیر اینصورت نام کنل مذکور برای همیشه از دایره کنل های ثبتی جهان خارج خواهد شد .