با دریافت کارت عضویت، شما عضو خانواده بزرگ ایران کنل کلاب خواهید شد و از تخفیفات این کارت در دوره های آموزشی IKC برخوردار می شوید.

مراحل دریافت کارت عضویت:

* ارسال اسکن کارت ملی

*  ارسال عکس پرسنلی

* تکمیل فرم درخواست کارت عضویت و ارسال آن به  تلگرام یا واتساپ دفتر IKC

* واریز مبلغ مربوطه به شماره حساب موسسه (به نام همراهان امور سگ حرفه ای ایرانیان: ۶۱۰۴۳۳۷۵۹۸۸۲۳۹۶۹)  و ارسال فیش واریزی