۱- طرح الگوی ایرانی-اسلامی سگ ها

۲- طرح سگ های جستجوگر

۳- طرح سگ های پلیس

۴- طرح سگ های پرسه زن و ولگرد

۵- طرح تاثیر سگ در درمان

در صورت درخواست دستگاه های دولتی، طرح های IKC ارائه خواهد شد.