sp.irankc@gmail.com

ارتباط با ما

09120273029

تماس بگیرید

روتوایلر

روتوایلر استاندارد روتوایلر : کشور منشاء : آلمان شماره استاندارد FCI : صد و چهل و هفت ، ۱۴۷ طبقه بندی FCI : گروه دوم ، بخش دوم ، سگهای ماستیف و مولوسوئید شکل. روتوایلر یکی از بهترین نژادهای سگهای…