sp.irankc@gmail.com

ارتباط با ما

09120273029

تماس بگیرید

?به موارد زیر در هنگام پر کردن برگه درخواست شجره نامه دقت فرمائید : ۱- شجره نامه صرفاً با تاییدیه مالکین مولدین نر و ماده صادر می شود. ۲- در صورتی که مالک مولدین نر و ماده یک فرد باشد،…

عناوین قهرمانی چابکی

مفاد مورد نیاز برای دریافت عنوان قهرمانی مسابقات بین‌المللی چابکی (C.I.AG.) ۱. CACIAG (گواهی صلاحیت قهرمانی مسابقات بین‌المللی چابکی) به برنده ای که مسیر را در سطح ۲ و یا سطح ۳ مسابقات بین المللی چابکی FCI به صورت کامل…

قوانین داوری FCI

قوانین داوری: قوانین نوشته شده در پاراگراف ۸ برای سازمان های ملی امور سگ FCI و دیگر شریک های قراردادی اجباری هستند. این قوانین برای سازمان های ملی امور سگ الزامی می باشند. از این پس سازمان های ملی امورسگ…

استانداردنویسی نژاد سگ

نژاد گروه FCI ………….شماره نژاد …………………. تاریخ رسمی و معتبر انتشار استاندارد …./…./…. نکات مورد بررسی تاریخچه و مبدا کار و خلق و خو استاندارد های نژادی خطاهای معمول خطاهای منجر به حذف داوری نژاد نژادهای مرتبط مسائلی که باید…

مراکز پرورش و تربیت سگ

همه اعضا باید درخواست ثبت کنل خود را برای دبیرخانه رسمی FCI ارسال کنند. موسسه امور سگ هر کشور مجاز است برای ثبت انحصاری کنل های آن کشور درخواست دهد. این امر برای پرورش دهندگانی قابل انجام است که اقامت…

اساسنامه FCI

قانون اساسی (اساسنامه ) FCI توضیحات : کمیسیون : شورای FCI شریک قراردادی : سازمانی است که با FCI وارد یک قرار داد می شود. کمیته اجرایی : نماینده کمیته عمومی بین قرارداد های اخیر (معرضین قرارداد) FCI : سازمان…