شخصیت حیوانات خانگی

شخصیت حیوانات خانگی

محققان چندین نتیجه گیری کلی درمورد شخصیت حیوانات خانگی و صاحبانشان را تصویب کرده اند: صاحبان ماهی، شادترین افراد هستند. صاحبان سگ، سرخوش ترین افراد برای معاشرت هستند. صاحبان گربه، قابل اطمینان ترین و حساس ترین افراد هستند. صاحبان خزندگان…