شعار سازمان بین المللی امور سگ ایران 

اهداف سازمان

• شناسایی سگ ایرانی و اصلاح نژاد آن با هدف معرفی به جامعه بین المللی
• ثبت سگ های خالص و اصیل کشور به همراه صدور گواهی و شجره نامه جهت جلوگیری از تولید سگ های دو رگه که در نهایت منجر به حضور سگ های ولگرد و انتشار بیماری توسط آنها می شود 
• ترویج استفاده از سگ های کار و کمک گرفتن از آنها برای انجام امور مختلف 
•برگزاری مسابقات جهت ارتقا سطح سگ های کار موجود در کشور 
•آموزش نیروی انسانی و کمک به ارگانهای ذیربط جهت استفاده و کارایی بهتر از این حیوان
•جلوگیری از دو رگه سازی ( هیبرید ) سگ ها که معمولاً با بروز بیماریهای ژنتیکی و اختلالات رفتاری همراه است 
• برگزاری کلاس های نژادشناسی و مربیگری با همکاری داوران و مربیان بین المللی
• همکاری با مراکز دامپزشکی ، پرورش و تربیت سگ در کشور
•مشاوره و راهنمایی جهت اخذ پروانه پرورش و / یا تربیت سگ از ارگانهای مربوطه
•تعیین سگ های منتخب داخلی و شرکت دادن آنها در مسابقات بین المللی
•همکاری با سازمانهای امور سگ از جمله فدارسیون جهانی سگ ها (FCI) و انجام امور طبق ضوابط بین المللی