sp.irankc@gmail.com

ارتباط با ما

09120273029

تماس بگیرید

اساسنامه FCI

قانون اساسی (اساسنامه ) FCI
توضیحات :
کمیسیون : شورای FCI
شریک قراردادی : سازمانی است که با FCI وارد یک قرار داد می شود.
کمیته اجرایی : نماینده کمیته عمومی بین قرارداد های اخیر (معرضین قرارداد)
FCI : سازمان جهانی امور سگ ، فدراسیون بین المللی امور سگ
مجمع عمومی : قوه مقننه FCI
کمیته عمومی : قوه اجرایی FCI
اعضا: یک سازمانی که از هدف مجمع عمومی مورد قبول FCI واقع میشود .
دبیرخانه عمومی : سازمانی که مسئول اجرایی کارهای اداری روزانه FCI می باشد .
سازمان ملی امور سگ : یک سازمان ملی امور سگ از تمام نژاد ها که توسط FCI شناسایی میشود.

سازمان غیر عضو : سازمانی خارج از FCI که FCI با آن توافق نامه مشارکتی دارد .
بخش : زیر مجموعه جغرافیایی FCI که طبق ایالت و قوانین و مفاد FCI سازماندهی شده است .
استاندارد نژاد : توصیف ایده آل نژاد .
دبیر خانه : کسی که مسئول مکتوب کردن صورت جلسات مجمع عمومی است .
شهروند قانونی : مکانی که یک فرد به صورت دائمی در آن زندگی میکند .این مفهوم را قانون ملی کشورها ارئه داده است . کلمه اشخاص ملی شامل تعداد و جنسیت افراد نیز میباشد .

قوانین عمومی
بند اول : نام و فدراسیون ثبت شده
فدراسیون FCI که دفتر مرکزی آن در کشور بلژیک شهر Thuinمی باشد ،در  تاریخ ۲۲ مِی سال ۱۹۱۱ تاسیس شده است و به عنوان یک فدراسیون غیر انتفاعی بین المللی فعالیت میکند.
بند دوم : اهداف
اهداف FCI به شرح زیر است :
– ترغیب و ارتقاء پرورش و استفاده از سگ های اصیل که سلامت و ویژگی های فیزیکی آنان طبق استاندارد نژاد مورد نظر بوده و میتواند مطابق استاندارد های خاص هر نژاد ، عمل کرده و ضوابط متفاوتی را اجرا کند .
– محافظت و نگهداری از پرورش سگ های اصیل در کشور هایی که FCI یک عضو و یا یک طرف قرار داد است.
حمایت از مبادله غیر انتفاعی سگ و اطلاعات بین اعضا و برگزار کردن سازمان های نمایش ، آزمون ، ردیابی و سایر فعالیت های مانند حوادث ورزشی ، استفاده از سگ در فعالیت های نجات و ….
– ارتقاء و حمایت از و رفاه سگ به صورت جهانی
با انتشار الزامات خاص ، FCI باید تضمین کند که :
– شناخت متقابل از دفتر ثبت و ضمایم آن و شجره نامه ، به صورت منحصربه فرد ( یعنی فقط خاص یک نژاد باشد .)
– شناخت متقابل از اسامی کنل ها و داور ها و پایه گذاری فهرست راهنمای بین المللی از اسامی کنل ها و داور ها
– ارتقاء اخلاق و کار تحقیقاتی که اهمیت اساسی در ساینولوژی دارد و تبادل رایگان اطلاعات علمی بین اعضا و طرفین قرار داد ، رعایت کردن استاندارد پرورش که توسط FCI تایین شده است . استاندارد های پرورش باید توسط تمام اعضا و طرفین قرار داد شناسایی شده تا حدی که آنها مخالف قوانین مورد نظر عمل نکنند .
– استاندارد کردن ( تا حد ممکن ) قانون گذاری ملی با انتشار الزامات برای نمایشگاه های بین المللی و برای مسابقات سگ های کار و شوی زیبایی ، با حفظ کردن یک لیست از سگ های واجد شرایط در این مسابقات .
– جستجو برای حفظ استاندارد های داوران منصوب شده به نمایشگاه های بین المللی ، ردیابی و سگ های کار .
– حمایت از اعضاء مشخص و طرف قرارداد اگر لازم باشد . در ارتباط با سایر سازمان های بین المللی با به کارگیری اطلاعات تخصصی و متخصصان امور سگ .
– توضیح و انتشار خصوصیات هر نژاد بعد از آخرین تاییدیه FCI (مجمع عمومی و یا کمیته عمومی ) بر اساس استاندارد های نژاد تنها در صورت پیروی از قوانین ویژه نظام نامه به صورت بین المللی تصدیق خواهد شد .
– تحت هر شرایطی ، رفاه سگ باید بیشترین اولویت را داشته باشد .
– شناسایی دو طرفه مجازات و روش های پایه گذاری شده توسط اعضا و طرفین قرارداد .

بند سوم :
تبعیض هرگونه کاری که خلاف کشور ، یک شخص و یا گروهی از افراد قومی ، جنسیت ، زبان ، دین ، سیاست و یا هر دلیل دیگری شدیدا از طرف FCI منع شده و متوقف خواهد گردید .
– روابط دوستانه بین بخش ها ، اعضاء طرفین قرارداد و سازمان ها . هر شخص و یا سازمان که با سگ رابطه دارد باید از الزامات و دستورات به صورت منصفانه پیروی کند .
– روابط دوستانه برای اهداف دوستانه

بند چهارم : ارتقاء روابط دوستانه
FCI باید روابط دوستانه را ارتقا دهد.
– روابط دوستانه بین بخش ها ، بخش ها ، اعضا ،طرفین قرارداد و سازمان ها . هر شخص و یا سازمان که با سگ رابطه دارد باید از الزامات و دستورات به صورت منصفانه پیروی کند .
– روابط دوستانه برای اهداف انسان دوستانه
عضویت و مشارکت
بند ۵ : اعضا
FCI دارای اعضای کامل و اعضای مرتبط میباشد :
اعضای کامل سازمان های امور ملی سگ هستند که توسط FCI شناسایی شده و وارد قراردادی شده اند که روابط آنها را با FCI مشخص میکند .
بند ۶ : طرفین قرارداد
a) طرفین قرارداد : طرفین قرارداد سازمان های امور سگ ملی هستند که با FCI وارد تفاوق نامه خاص شوند و قبل از ارائه درخواست برای عضویت در انجمن باید یک دوره کارآموزی را بگذرانند . رابطه آنها با FCI زیر نظر اساسنامه ،دستورات اجرایی و طبق قرارداد هدایت میشود .
b) سازمان های غیر عضو : FCI میتواند با هر سازمانی وارد توافق نامه خاص شود .
بند ۷: درخواست و روند درخواست
a) فدراسیون جهانی سگ (FCI) تنها یک عضو از هر کشور می پذیرد، آن سازمان باید غیر انتفاعی بوده و تمام نژاد های شناخته شده توسط FCI را به رسمیت بشناسد.
b) تنها اعضای انجمن میتوانند درخواست عضویت کامل را داشته باشند .
c) تنها طرفین قرارداد میتوانند برای عضویت کامل درخواست دهند.
d) اعضای کامل میتوانند درخواست عضویت در انجمن را داشته باشند .
e) یک سازمان امور ملی سگ برای اینکه عضو یا یک طرف قرارداد با FCI باشد. باید یک درخواست کتبی که به امضای مأمور قانونی رسیده و در دستورات اجرایی تشریح شده است را به دبیر خانه ی عمومی FCI بفرستد .
f) یک طرف قرارداد و یا یک عضو انجمن درصورت عدم اجرای الزامات نمیتواند درخواست عضویت کامل و یا عضویت در انجمن را داشته باشد .
g) کمیسیون عمومی باید درخواست عضویت را طبق اساسنامه و قوانین FCI مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به مجمع عمومی ارسال کند . مجمع عمومی تصمیم گیرنده نهایی است .
h) یک عضو جدید به محض پذیرفته شدن حق عضویت، وظایف خود را به دست می آورد اما این عضو جدید در مجمع عمومی بعدی حق رأی خواهد داشت .
i) کمیته عمومی باید قرارداد عضویت را بررسی کرده و این قرارداد را با طرفین قرارداد و دیگر سازمان های غیر عضو مطابق با درخواست امضاء کند.

بند ۸: حقوق اعضای کامل ، اعضای انجمن و طرفین قرار داد
a) طبق قوانین بند ۵ ، ۶ و ۷ تمام اعضا و طرفین قرارداد باید از تمام حقوق اعطا شده به آن ها تحت اساسنامه ، دستورات اجراییFCI ، الزاماتFCI ، بخش نامه ها و تصمیمات مجمع عمومی FCI و کمیته عمومی لذت ببرند .
b) اعضای انجمن میتوانند در مجمع عمومی شرکت کنند اما حق رأی ندارند . آن ها نمیتوانند نامزدی را برای انتخابات اعضا به مجمع عمومی و کمیسیون اجباری معرفی کنند . اعضای انجمن نیز میتوانند در جلسات مربوط به بخش خود شرکت کرده اما حق رأی نخواهند داشت . آن ها اجازه مشارکت در جلسات کمیسیون غیر اجباری را دارند اگر مربوط به بخش آنها باشد و اما حق رأی ندارند .
c) طرفین قرارداد می توانند در مجمع عمومی به عنواتن ناظر شرکت کنند اما حق اظهار نظر و رأی دادن ندارند . آن ها میتوانند در جلسات کمیسیون غیر اجباری به عنوان ناظر شرکت کنند اما حق اظهار نظر و رأی ندارند.
بند ۹ : الزامات طرفین قرارداد و اعضا
a) الزامات اعضای کامل – برگزاری حداقل یک نمایشگاه CACIB در هر سال و یا بیشتر

b) الزامات اعضای انجمن – سازماندهی حداقل یک نمایشگاه CACIBدر هر سال و یا بیشتر

c) الزامات اعضا و طرفین قرارداد

• برای عمل کردن به این قوانین ، الزامات FCI ، بخش نامه ها و تصمیمات مجمع عمومی FCI و کمیته عمومی در همه زمان ها عنوان کرده اند که آن ها ضد قوانین تصویب شده دولت ها در کشور های مورد نظر عمل نخواهند کرد .
• ثبت نام کنل های جدید فهرست اسامی کنل های بین المللی FCI
• پرداخت حق عضویت و هر هزینه دیگری که FCI ملزم کرده است .
• کسب اطمینان از اینکه اعضای آنان از این قوانین و الزامات FCI ، بخش نامه ها و تصمیمات مجمع عمومی و کمیته عمومی در همه زمان پیروی می کنند .
• رعایت سایر وظایف عنوان شده در این قوانین و سایر الزامات دیگر
• شناسایی همه نژاد های FCI ( موقتی و یا قطعی )
• احترام گذاشتن به استاندارد های نژاد FCI و فهرست اطلاعات ( نامگذاری نژاد ها )
• اخراج کسی که به اهداف اقتصادی سگ را به فروش میرساند و یا کسی که از اخلاق پرورش (بخش ۱۲ ) سرپیچی میکند .
بخش ۱۰ : تحریم :
a) تحریم اعضای کامل و اعضای انجمن

۱) مجمع عمومی حق دارد الزامات زیر را صورت دهد :
_ اخطار دادن
_ به تعلیق در اوردن هر فعالیت و یا رویدادی به حمایت از FCI به مدت دو سال

۲) مجمع عمومی میتواند به کمیته عمومی پیشنهاد دهد :
_ تنزیل رتبه اعضای کامل و یا اعضای انجمن
_ اخراج

b) تحریم بخش ها
– مجمع عمومی میتواند به کمیته عمومی برای بخش ها مجازات های زیر را پیشنهاد دهد .
– اخطار دادن
– ممانعت از به عمل آوردن حق مشارکت در مجمع عمومی FCI
– ممانعت به عمل آوردن از استفاده کردن از یک بخش FCI
c) در تمامی این موارد ، حق دفاع طبق قانون محفوظ است .
بند یازدهم : مجازات اعضا
اگر یک عضو به طور جدی و با تکرار از قوانین مالی و یا الزامات FCI سرپیچی کند کمیسیون عمومی میتواند به صورت دائم و یا موقت حق عضویت او را سریعا لغو کند . این سیستم تا هنگامی که مجمع کمیسیون تصمیمی نگرفته باشد معتبر است ، البته تنها تا زمان کمیسیون عمومی بعدی، سپس کمیسیون عمومی این مورد و دلایل تصمیم گیری خود را برای تصمیم گیری نهایی به مجمع عمومی می فرستد. عضو خطا کار حق دفاع از موضع خود را در برابر مجمع عمومی دارد. کمیسیون عمومی به محض مطلع شدن از چنین مواردی مسئول آگاه کردن اعضاء و طرفین قرارداد میباشد .عضو خطا کار حق اعاده حق الجبران مالی برای تصمیمات گرفته شده نداشته باشد.
بند دوازدهم ، تنزیل رتبه از عضویت کامل به عضویت انجمن و اخراج
در صورتیکه یک عضو نتواند وظایف مالی خود را به انجام برساند و یا از قوانین FCI سرپیچی کند ( بدهی بیشتر از دوازده ماه ) با تصمیم گیری مجمع عمومی به دو سوم رأی برسد، رتبه عضویت آن تنزل و یا لغو خواهد گردید.
عضوی که خطر اخراج و لغو عضویت را در پیش دارد باید به مجمع عمومی فراخوانده شود ( احضار قانون )
بند سیزدهم : استعفای اعضا
هر عضوی میتواند در پایان سال مالی از عضویت کناره گیری کند . اگر عضوی بخواهد استعفا دهد باید با FCI تصفیه حساب مالی کند .
بخش ها
بند چهاردهم : بخش ها
a) سازمان بین المللی امور سگ از طرف مجمع عمومی بخش ها به یکی از بخش ها جغرافیایی زیر اختصاص داده میشود :
۱ اروپا
۲ آمریکا و کارائیب
۳ آسیا، آفریقا و اقیانوسیه

در صورت به وجود آمدن تغییر شگرف در موقعیت کنونی ، گروه بندی جدید باید توسط مجمع عمومی باز بینی شود .
B ) بخش ها ، به عنوان زیر مجموعه های جغرافیایی بخش ها ، باید مطابق با قوانین و الزامات بخش ها و طبق قوانین ذکر شده زیر و در کل به نفع بخش ها فعالیت کنند .

۱) یک بخش از حداقل پانزده عضو تشکیل شده است . اعضای یک بخش باید باهم حداقل ۱۰۰۰۰۰ سگ را در پایان سال به ثبت برسانند ( در کتاب مرجع و در ضمایم کتاب مرجع) . بخش مربوطه باید این بند را رعایت کند تا اجازه داشتن نماینده در مجمع عمومی را داشته باشد . این بخش ها باید قوانین و سازمان متعلق به خود را داشته باشند و قوانین آن نباید با قوانین بخش ها در تضاد باشد .
۲) کسب اطمینان از اینکه اعضا از قوانین و الزامات FCI پیروی میکنند ، به عهده مجمع عمومی هر بخش است . این مجمع همچنین باید اطمینان کسب کند که اعضای سازمانش به استاندارد های نژادی FCI و فرهنگ اصطلاحات نژادی FCI احترام بگذارند .
۳) مجمع عمومی
سال جاری و سال آینده
تعیین شهریه عضویت و شهریه پشتیبانی از مسابقات کیفیت نژادی ، ردیابی و آموزش
۴) تصمیم به پذیرش ، رد و اخراج اعضای FCI به دستور کمیته عمومی
۵) انتخاب اعضاء و رییس کمیته عمومی . رییس از میان این اعضا انتخاب میشود .
۶) انتخاب حسابرس
۷) تأسیس کمیسیون ها
۸) انتخاب اعضای کمیسیون اجباری
۹) انتخاب اعضای مجمع عمومی یا مسابقات کیفیت نژادی جهانی برای مسابقات کیفیت نژادی به مدت ۵ سال .
۱۰) اصلاح قوانین و الزامات
۱۱) شناسایی نژاد های جدید بر اساس توضیحات پایه ای و تأیید استاندارد نژادی مرتبط با آن
۱۲ ) اعطای عنوان رییس و یا عضو جانشین به هر شخص شایسته ی خدمت به FCI
۱۳) منحل کردن بخش ها
۱۴) منحل کردن فدراسیون
۱۵) تصمیم هر مسئله دیگر
کمیته عمومی میتواند هر زمان که بخواهد به مجمع عمومی در خواست ها و پیشنهاد های خود را بفرستد به علاوه کمیته عمومی می تواند راجع به هر مورد یا به درخواست اعضای کامل نظر خود را به مجمع عمومی اعلام دارد .
بند هفدهم : برگزاری جلسات ، رأی گیری و انتخابات
a) مجمع عمومی عادی باید حداقل هر دو سال یکبار برگزار شود .
b) مجمع عمومی میتواند به صورت عادی و یا فوق العاده برگزار شود .
c) هر عضو حداکثر میتواند سه نماینده داشته باشد . یک عضو کامل تنها در صورتی میتواند کاندید شود که نمایندگان رسمی آن که شهروندان قانونی کشوری هستند که عضو کامل از آن کشور است زیر سوال باشند . تنها اعضای کامل ( چه حضور داشته باشند و چه از طریق فرم وکالتنامه) میسر است . یک عضو کامل از طریق وکالتنامه فقط دارای یک حق رأی است .
d) مدیر اجرایی یک دعوت نامه کتبی به هر یک از اعضا و طرفین قرارداد ، ۴ ماه قبل از تاریخ مجمع عمومی خواهد فرستاد . مجمع عمومی در تاریخ مشابه نمایش کیفیت نژادی جهانی نخواهد بود .
e) مدیر اجرایی باید در جریان در خواست های کتبی حداقل ۳ ماه قبل از تاریخ مجمع عمومی باشد . او باید دستور جلسه را بر اساس در خواست های مجمع عمومی ، اعضای کامل و اعضای موقت تکمیل کند . درخواست مبنی بر نامزد شدن (اعضای خارجی و نامزد های انتخابی جدید ) برای مجمع عمومی و اعضای موقت باید به منشی مجمع ارسال شود.یک نامزد انتخابی اگر کاندیدای خود را در دستور جلسه نباید در انتخابات و مجمع عمومی مشارکت کند.(حق انتخاب شدن ندارند.)دستور جلسه و ضمائم مربوطه باید از طریق ایمیل به اعضاء و طرفین قرارداد حداکثر تا ۶ هفته قبل از مجمع عمومی بفرستد . در دستور جلسه باید قید شود که سه چهارم اعضای کامل باید حضور داشته باشند و برای موافقت نسبت به اقدامی باید اتفاق آرار داشته باشند .
f) مجمع عمومی باید به حد نصاب رسیده و صرف نظر از تعداد اعضای حاضر تصمیم گیری کند .
g) تصمیمات طرح های پیشنهادی باید به تایید اکثریت رای دهندگان برسد . ممتنعان رای (کسانی که از دادن رای خود داری میکنند.)
h) انتخاب نامزد ها از طریق قرعه کشی مخفی صورت میگیرد مگر اینکه مجمع عمومی تصمیم گیری اتخاذ کند .نامزد هایی که اکثریت رای (یعنی ۱+۵۰%)را به خود اختصاص دهند ، مطابق با تعداد آرای کسب شده انتخاب می شوند .
در صورتیکه انتخاب نامزد ها با اکثریت رأی ناکافی باشد ، فورأ دومین انتخابات را برگزار می کنند و تعداد نامزد ها طبق تعداد رأی های دریافتی آن ها انتخاب می شوند . رأی های خالی و خراب شده به حساب نمی آیند .
I) انتخاب نامزد ها تحت روش های ذکر شده دستورات اجرایی FCI صورت میگیرد .
J) مجمع عمومی به صورت مشروع فقط می تواند راجع به اصلاحات اساسنامه تصمیم گیری کند. اگر دو سوم اعضا حاضر باشند ، هر گونه اصلاحات اساسنامه و دستورات اجرایی در صورتی پذیرفته میشود که دو سوم رآی دهنده رأی کسانیکه که از رأی دادن امتناع کرده اند به حساب نمی آید .
اگر حتی اصلاحات مربوط به اهداف فدراسیون باشد ، در صورتی معتبر است که دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی نسبت به آن رأی دهند . رأی کسانی که از ردی دادن ، امتناع کرده اند به حساب نمی آیند .
اصلاحات اساس نامه فقط از تایید و رضایت اولیای امور طبق قانون و بعد از اینکه آن ها در ضمائم monitevr Belge  قانون ذکر شده چاپ شوند ، موثر خواهند بود .
K) تصمیمات مجمع عمومی هنگام امضای دستور جلسه ای توسط رییس مجمع عمومی و منشی آن ثبت می شود . این ثبت در اداره ثبت FCI نگهداری میشود تا اعضاء و طرفین قرار داد مورد بازرسی قرار گیرند اما حذف نخواهد شد .
بند هجدهم : مجمع عمومی فوق العاده
هر زمان که لازم باشد مجمع عمومی فوق العاده توسط مجمع عمومی یا به درخواست حداقل یک سوم اعضای کامل برگزار خواهد شد . دستور کار جلسه باید شامل تمام پیشنهادات اعضاء باشد .
Bکمیته عمومی
بند ۱۹ ، متن جلسه ، رای گیری و انتخابات
مجمع عمومی از شش عضو (رییس به علاوه ۵ عضو دیگر ) تشکیل شده که توسط مجمع عمومی و نماینده هر بخش انتخاب می شوند . هر عضو برای ۴ سال انتخاب میشود .مجمع عمومی در هر دوسال ۳ عضو به صورت یک سیستم چرخشی انتخاب می شوند .
هر دو سال مجمع عمومی رییس خود را انتخاب خواهد کرد . مبنای ۲ و چهار ساله معمولا در مجمع عمومی مدنظر قرار می گیرد . نامزد ها باید ملیت کشور سازمان ملی امور سگ که عضو کامل FCI است را دارا باشند، فقط یک شخص در هر کشور که ملیت سازمان ملی امور سگ را دارد می تواند به عضویت کامل FCI در آمده و می تواند عضو مجمع عمومی باشد . این مسأله نیازمند این است که اعضا توسط مجمع عمومی و نمایندگان بخش ها انتخاب شوند . عضو کمیته عمومی که توسط مجمع عمومی انتخاب شده است نمی تواند هم زمان به عنوان نماینده بخش ها در کمیته عمومی فعالیت داشته باشد . نامزد های جدید و اعضای خارجی تنها در صورت تحت حمایت قرار گرفتن از سازمان ملی خود می توانند انتخاب شوند . در صورت مرگ و ناتوانایی مالی و یا هر دلیل موجه دیگر که باعث میشود یک عضو کمیته عمومی نتواند وظایف خود را ایفا کتد،متن جلسات کمیته عمومی تا مجمع عمومی بعدی که بتوان در آن یک عضو جدید باید در کمیته عمومی باقی می ماند تا هنگامی که تشکیل به حد نصاب (حداقل ۵ عضو ) برسد . تصمیمات کمیته عمومی در صورت تساوی رأی ها ، رییس و یا نماینده (قائم مقام ) باید رأی گیری را ادامه دهد .
بند بیستم : توانایی ها ظرفیت ها
توانایی مجمع عمومی به شرح زیر است :
a) رسیدن به اهداف تدوین شده در اساسنامه
b) اجرای تصمیمات مجمع عمومی
c) مدیریت روزانه داد و ستد که حق اجرای آن با مدیر اجرایی است و کسب اطمینان از اینکه اساسنامه دستورات اجرایی و قوانین و مقررات ، بخشنامه ها و تصمیمات مجمع عمومی و کمیته عمومی بر آورده میشود.
d) تنظیم بودجه ، گزارش مالی و گزارش کمیته عمومی و تصویب به تایید رساندن این مدارک در مجمع عمومی
e) تایید کار و برنامه کمیسیون و تعیین وظایف به آنها
f) تایید تمام الزامات خاص تنظیم شده توسط کمیسیون
g) تایید نژاد های جدید به طور موقت و استاندارد های مربوط به آن
h) تایید اصلاحات استاندارد ها
i) اعلان رویداد ها
j) تنظیم و نگهداری لیست داوران بین المللی
k) تنظیم و نگهداری تاریخ لیست کنل کلاب های بین المللی
l) زیر نظر داشتن روابط با نشریات و فعالیت های عمومی
m) منصوب کردن مدیر اجرایی و نتیجه گیری قرارداد کار با او
n) انتخاب معاون و خزانه دار از میان اعضای کمیته عمومی که توسط مجمع عمومی انتخاب شده اند .
o) برقراری عدالت هنگامی که مشکل بین ۲ و یا تعداد بیشتری عضو و یا طرفین قرار داد بوجود می آید . اگر نتوان در زمان معمول نتیجه گیری کرد ، موضوع باید در کمیته داوری مورد بررسی قرار گیرد .
p) تصمیم گیری های مبنی بر برگزاری مسابقات کیفیت نژادی ، مسابقات ردیابی و تصمیم گیری نهایی هنگامی که موسسه برگزار کننده این رویداد ها به نحوی عدم رضایت دارند و یا قاطعیت کافی ندارند .
q) تصمیم گیری راجع به پذیرش ، انتصاب مجدد و اخراج طرفین قرار داد؛ طرفین قراردادی که در معرض اخراج قرار دارند، حق این را دارند که قبل از مجمع عمومی مسئله خود را مورد بحث و گفتگو قرار دهند.
r) انعقاد توافق نامه خاص با سایر سازمان ها
s) تعیین مبالغ تمامی باز پرداخت ها
t) طرفداری از فعالیت های قانونی سازمان . رییس باید فرایند قانونی را پایه گذاری کند .
بند بیست و یکم : برگزاری جلسات
آگهی جلسات مجمع عمومی باید بنام رییس و از طرف مدیر اجرایی به اعضای کمیته عمومی ، در حداقل ۳۰ روز قبل از تاریخ جلسه ارسال شود . کمیته عمومی باید حداقل سالی دو بار تشکیل شود.
بخش ۲۲ : وظایف خاص مجمع عمومی
۱ : کمیته اجرایی
متن جلسه ، اهمیت ، تشکیل جلسه
a) کمیته اجرایی از رییس ، معاون و رییس خزانه تشکیل شده است .
b) کمیته اجرایی
• تمام تصمیمات مرتبط با موارد ضروری که نمیتوان آن ها را با جلسه مجمع عمومی به تعویق انداخت ، را اتخاذ میکند .
• جلسات مجمع عمومی را آماده میکند .
• میتواند با رییس یا اعضای کمیته برای حضور رسانی در جلسه تماس بگیرد تا فعالیت ها و موارد مالی رابه بحث و گفتگو بگذارند .
c) معاون دستیار رییس است ( با او مشایعت میکند )
d) مدیر اجرایی میتواند مطالب (متن ) جلسات را به نام رییس بفرستد .
۲ : رییس
a) رییس نماینده قانونی FCI است . دستورالعمل های فدراسیون ، بعلاوه موضوعات روز مره مدیریت ، ( به جز موضوعات که خاص نمایندگی کمیته اجرایی است ) باید به امضای رییس برسد .
b) رییس با کمک مدیر اجرایی ، اطمینان خاطر میدهد که تصمیمات کمیته اجرایی قابل اجراست .
c) در موارد ضروری ، رییس میتواند هر تصمیمی را به نفع کمیته عمومی و اجرایی اتخاذ کند . او باید این تصمیمات را برای مجمع عمومی و در اسرع وقت تصویب کند .
d) رییس FCI مجمع عمومی را اجرا کرده و جلسات مجمع عمومی و اجرایی را برگزار می کند. اگر او به صورت موقتی و یا دائمی از اجرای وظایف رسمی خود منع شود ، جلسات توسط معاون رییس اجرا می شود .
۳ : مدیر اجرایی
a)  مدیر اجرایی مامور اجرایی دبیر خانه عمومی است و عضوی از FCI میباشد . او باید گزارشی از فعالیت های خود در مجمع عمومی ارئه دهد .
b) او باید دستورالعمل ها را مطابق با مجمع عمومی یا رییس مجمع اجرا کند .
c) اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط مجمع عمومی و مجلس عمومی
• مدیریت و بازرسی به موقع و مناسب حساب های FCI
• نوشتن صورت جلسات مجمع عمومی و اجرایی
• مکاتبات FCI
• روابط با بخش های اعضای مجمع و کمیسیون
• سازماندهی مجمع عمومی
• منصوب کردن و برکناری اعضای مجمع عمومی
• ارئه گزارش درباره فعالیت های مجمع عمومی و آمار علایق عمومی مجمع عمومی
۴ : مجمع عمومی
مجمع عمومی باید تمام وظایف اجرایی FCI را تحت رهبری مدیر اجرایی به انجام برساند.
۵ : خزانه دار
خزانه دار طبق دستور العمل های مجمع اجرایی و عمومی ، تمام موارد اقتصادی و مالی FCI را بررسی کرده و تمام تصمیمات اتخاذ شده توسط دو کمیته ذکر شده را اجرا میکند .
C) حساب رسی
بخش ۲۳ ، حسابرسی
مجمع عمومی هر دو سال یک شخص را انتخاب کرده و او به عنوان یک عضو جانشین کار های بررسی را انجام می دهد .
حسابرسی باید بر اساس گزارش حسابرس خارجی و تراز نامه و صورت سود و زیان را بررسی کرده و یک گزارش به مجمع عمومی ارائه دهد . مجمع عمومی میتواند هر زمانی که بخواهد این گزارش را از حسابرس درخواست کند .
D) کمیسیون
کمیسیون عمومی ، دستورالعملات اجباری و غیر اجباری را تدوین میکند . این دستورالعملات بخش های مشورتی FCI بوده و در برابر مجمع عمومی مسئولند و باید گزارش فعالیت های آنان را تصویب کنند .
بخش ۲۴
تذکرات عمومی
a) مجمع عمومی وظایف اجباری کمیسیون را تعیین می کند .
b) هر کمیسیون میتواند در مواقعی که ماهیت مساله ضروری باشد تا حداکثر از دو متخصص کمک بگیرد .
c) تمام دستورالعمل ها باید صورت جلسه گردد و گزارشات کتبی به واسطه مدیر اجرایی کنل کلاب ملی، ۶ هفته قبل از تشکیل جلسه برای مجمع عمومی و اعضا ارسال گردد.
d) بدون رضاین مجمع عمومی کمیسیون نمیتواند صورت جلسات را از مجراهای غیر از FCI به چاپ برساند .
بخش ۲۵
کمیسیون های اجباری ، متن جلسات و انتخابات
کمیسیون های زیر اجباری هستند :
۱:کمیسیون علمی
۲:کمیسیون استاندارد ها
این دو کمیسیون اجباری از حداکثر شش عضو منتخب شده توسط مجمع عمومی تشکیل شده است. نامزد ها باید ملیت کشوری که سازمان ملی سگ و عضو FCI در آن قرار دارد داشته باشد . آنها نمیتوانند هم زمان اعضای مجمع عمومی باشند . تنها یک شخص در هر کشوری که سازمان ملی سگ آن عضو کاملا عضو FCI است میتواند عضو کمیسیون اجباری باشد . نامزد های جدید و اعضای خارجی را تنها در صورتی میتوان انتخاب کرد که آنها تحت حمایت سازمان ملی خود باشند . نامزد ها ( داوطلب ها ) باید به صورت رسمی برای ۴ سال انتخاب شوند .
این ۴ سال در دوره سه سال مجمع عمومی قرار میگیرد .
در صورت مرگ یا ناتوانایی دائمی و یا هر دلیل معتبر مبنی بر ممنوعیت عضو کمیسیون اجرایی نسبت به اجرای وضایف خود ، مجمع عمومی باید جایگزینی برای آن در تیم انتخاب کند .
بخش ۲۶
مجمع غیر اجباری ، متن جلسات
a) در مجمع عمومی ، تمام اعضاء و شرکای قراردادی میتوانند افراد مسئول در کمیته های غیراجباری که از نمایندگان کشورهای عضو انتخاب می شوند را تعیین کنند.
اعضای انتخابی باید صلاحیت لازم و دانش خاصی برای اجرای وظایف خود داشته باشند .
مجمع عمومی زمان بازرسی توسط اعضا و شرکای قراردادی را باتوجه به تصویب لیست این کمیسیون ها و نام اعضای انتخاب شده تعیین میکند .
بعد از مجمع عمومی ، کمیسیون باید یکی از اعضا را به عنوان رییس انتخاب کند . نماینده سازمان ملی سگ میتواند یک عضو جانشین در مواردی که نماینده آن به صورت موقت یا دائمی از انجام وظایف خود ناتوان است را انتخاب کند .
رییس کمیسیون غیر اجباری مسئول کارهای اداری جلسات است ( به جز ارسال دعوتنامه برای جلسات و برنامه ها )
بخش ۲۷
کمیسیون غیر اجباری ، مشارکت و رای دهی
اعضای مرتبط می توانند در مجامع غیر اجباری حضور بهم رسانند و حق رای ندارند.
رییس و اعضای محترم
بخش ۲۹ ، رییس و اعضای محترم
a) مجمع عمومی می تواند لقب رییس یا عضو را به هر شخصی شایسه در FCI اعطا کند .
b) مجمع عمومی باید نامزد ها را پیشنهاد دهد .
c) در جلسات کمیته عمومی افراد مهمان، کارمندان دفتر و… می توانند حضور داشته باشند اما حق رای ندارند.

بخش ۳۰
کمیسیون داوری
a) در صورت وجود مشاجره بین دو عضو مرتبط / کامل ۱ اعضای قرارداد ، یک گزارش به کمیسیون داوری متشکل از ۳ عضو در بخش فرستاده می شود . آن ها توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند . این سه عضو نقش میانجی داشته و راه حل های موجود را به مجمع عمومی پیشنهاد میکنند و مجمع عمومی تصمیم نهایی را خواهد گرفت .
b) کمیسیون داوری باید به شکایات اعضا و اعضای قرارداد رسیدگی کرده و به موارد نقش قانون در FCI و هر گروه دیگر را پیگیری کند .
بخش ۳۱
روند کار
a) هر عضو مرتبط و یا کامل FCI یا شریک قرارداد حق شکایات از عضو و یا شریک دیگر در مجمع عادی را دارد.
b) موضوع شکایت می تواند یک نوع خشونت و یا شکایت در مورد دستورات FCI باشد .
c) شکایات باید در ۵ نسخه و به یکی از زبان های رسمی به مدیر اجرایی FCI فرستاده شود . به علاوه شواهد و سایر مدارک لازم نیز باید ضمیمه نامه باشد . مدیر اجرایی باید نامه شکایت را در طی ۶ ماه بعد از آشکار شدن حقیقت دریافت کند و این مساله نباید طولانی تر از یک سال شود .
d) مدیر اجرایی تاریخ دریافت شکایت را تایید کرده و کپی آن را به سایر قسمت ها میفرستد. پاسخ شکایت باید همراه با شواهد و مدارک باشد .
e) به محض اینکه مدیر اجرایی پاسخ را دریافت کرد، باید مستقیما یک نسخه از آن را به شاکی و فقط به منظور اهداف اطلاعاتی فرستاده و سریعا فایل ها را با تمام مدارک بخش مربوطه به اعضای کمیسیون داوری بفرستد .
f) کمیسیون داوری حق بررسی شواهد را قبل از اتخاذ تصمیم دارد.
g) تصمیم به صورت کتبی به زبان کاری FCI که در کمیسیون عمومیت دارد، اتخاذ میشود .
سپس آن نامه به انگلیسی ترجمه میشود .سپس تصمیم اتخاذ شده به محض تایید کمیسیون مجمع عمومی ارسال میشود .
مجمع عمومی میتواند با تمام اعضای کمیسیون صحبت کند و به صحبت های آنها گوش دهد. اگر لازم بود تصمیم اتخاذ شده تا بتوانند نسخه های کپی شده را به بخش های مرتبط بفرستند .
h) مجمع عمومی به کمک کمیسیون داوری تایید رسمی مبنی بر پذیرش شکایت از یک بخش بدون تحمیل بخش دیگر و بازرسی تصمیم مجمع عمومی و کمیسیون عمومی را صادر میکند .
i) بخش های مرتبط می توانند در مقابل تصمیم اتخاذ شده ( تایید رسمی ) و نه خود شکایت ،به مجمع عمومی FCI درخواست تجدید نظر دهند .
امور مالی
بخش ۳۲
منابع مالی FCI
منابع مالی FCI ازقبیل زیر هستند :
• هزینه های عضویت و مشارکت قرار دادی
• مبالغ داوطلبانه مانند ارث و اهدا
• سایر منابع فعالیت های تحت حمایت FCI
بخش ۳۳
تصویب حساب ها و بودجه
ترازنامه ها و صورت سود و زیان سال جاری و بودجه سال بعد باید تا تاریخ ۱۳۱ دسامبر هر سال تهیه میشود .تراز نامه ها ،صورت های سود و زیان و بودجه ها قبلا توسط مجمع عمومی تصویب شده است و توسط گزارش حسابرس به مجمع عمومی گزارش شده است .

انعقاد مقررات
بخش ۳۴
فسخ
در صورت فسخ داوطلبانه ، مجمع عمومی حیطه قدرتی آنان را انتخاب خواهد کرد .
در تمامی موارد فسخ داوطلبانه یا فسخ اجباری در هر زمان توسط دادگاه و به هر دلیل ، دارایی قابل عرضه فدراسیون به افراد مرتبط با موضوع و با تایید مجمع عمومی انتقال داده خواهد شد . مجمع عمومی تنها زمانی میتواند فسخ فدراسیون را اعلام کند که دو سوم اعضا حضور داشته باشند .هر تصمیمی مبنی بر فسخ زمانی قابل قبول خواهد بود که متفقا در حضور اعضا اعلام شود .
بخش ۳۵
در خواست تجدید تصمیم
تصمیم اتخاذ شده توسط مجمع عمومی ، غیر اصلاحات شرایط خاص باید در تاریخ معین تعیین شده توسط مجمع عمومی وارد شود. هر تصمیمی توسط مجمع عمومی میتواند تا ۹۰ روز پس از موثر واقع شدن مورد اعتراض قرار گیرد.
بخش ۳۶
دستمزد
تمام ادارات FCI بر مبنای داوطلبانه حقوق میگیرند .
بخش ۳۷
کار اداری و زبان معتبر
انگلیسی ،فرانسوی ، اسپانیایی و آلمانی زبان های رسمی FCI هستند. این زبان ها در مجمع عمومی مورد استفاده قرار میگیرند . انگلیسی زبان اداری مورد استفاده در جلسات مجمع عمومی است . انگلیسی زبان رسمی و معتبر صورت جلسات ، آگهی ها ، اعلان ها و مکاتبات است .مدارک در بلژیک به زبان فرانسوی نوشته می شود . مقررات ، دستورالعمل ها ، تصمیمات ، و اعلان های FCI باید به چهار زبان رسمی منتشر شوند . در صورت انحلال متن را باید در یک نسخه زبان فرانسه منتشر کرد .

 

منبع:

http://fci.be/en/FCI-Statutes-39.html

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *