هر نژاد ثبت شده در فدراسیون دارای استاندارد های خاص خویش است

هر نژاد ثبت شده در فدراسیون دارای استاندارد های خاص خویش است

نژاد سگ : «امریکن آکیتا»   خاستگاه : ژاپن پیشرفت (ارتقا) : آمریکا زمان انتشار نسخه رسمی استاندارد : ۰۶.۰۱.۲۰۱۵ کاربرد: سگ اجتماعی ، گله ، جنگجو با حیوانات وحشی کلاس FCI : گروه ۵         اشپیتز و گونه های اولیه…