حضور هر ساله ی این سازمان در مجامع بین المللی امور سگ از جمله FCI و سایر سازمان ها سبب شد تا در سال 1393 موفق به اخذ نمایندگی بخش اسیا و اقیانوسیه (AKU) فدراسیون جهانی سگ FCI شود .