حضور هر ساله ی این مرکز در مجامع بین المللی سازمان جهانی امور سگ ( FCI ) و سایر سازمان ها سبب شد تا در سال 1393 موفق به اخذ نمایندگی ایران در بخش آسیا و اقیانوسیه شود.