حذف خانم Clara Inés PULIDO REYES (CO14) به طور قطعی به عنوان داور بین المللی

📝 اطلاعیه ۲۷۸ کنل کلاب کلمبیا Asociación Club Canino Colombiano (ACCC) به اعضای FCI اطلاع میدهد که که خانم Clara Inés PULIDO REYES (CO14) به طور قطعی به عنوان داور بین المللی از تاریخ ۵/۰۶/۲۰۲۱ حذف شده است.

حذف آقای Elias ANDREOU به طور قطعی و غیرقابل بازگشت به عنوان عضو CKC

📝 اطلاعیه ۲۷۷ قبرس کنل کلاب (CKC) به اعضای FCI اطلاع میدهد که : آقای Elias ANDREOU به طور قطعی و غیرقابل بازگشت به عنوان عضو CKC و پرورش دهنده از تاریخ ۹/۱۲/۲۰۱۹ حذف شده است و وی در مسابقات…