محرومیت از خدمات IKC

📝 اطلاعیه ۲۴۵ محرومیت از خدمات IKC به استناد صورتجلسه مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ، ایران کنل کلاب (IKC) به مخاطبین خود اطلاع می دهد که آقای مهدی توکلی پسند با توجه به درخواست ها و شکایات متعدد از نامبرده پیرو ویدئوی…

 اطلاعیه محرومیت از خدمات IKC

اطلاعیه محرومیت از خدمات IKC

به استناد صورت جلسه شماره ۱۳۹۹/۳۶۷ مورخ ۹۹/۱/۲۵ ، ایران کنل کلاب (IKC) به مخاطبین خود اطلاع میدهد که آقای مهدی عبادی گیلنده با توجه به شکایت های متعدد از نامبرده به IKC ، ایشان و کلیه کسانی که مستنداً…

 اطلاعیه محرومیت از خدمات IKC

اطلاعیه محرومیت از خدمات IKC

بدینوسیله موسسه بین المللی امور سگ ایران (IKC) به مخاطبین، ارگانهای ذیربط همکار، کنل کلاب ها و کنل های IKC اعلام می دارد: با توجه به تخلفات انضباطی آقای بهادر شعبانی سنگری فرزند احمد، بنا به درخواست کنل کلاب تهران،…

 اطلاعیه محرومیت از خدمات IKC

اطلاعیه محرومیت از خدمات IKC

بدینوسیله موسسه بین المللی امور سگ ایران (IKC) به مخاطبین، ارگانهای ذیربط همکار، کنل کلاب ها و کنل های IKC اعلام می دارد: با توجه به عدم رعایت قوانین از سوی آقای مجید عظیمی بنا به درخواست هیئت مدیره اجرایی…