اقدامات نمایندگی فدراسیون جهانی سگ در ایران جهت پیشرفت حرفه سگ

۱.ساختار سازی و ثبت مؤسسه غیرانتفاعی با زیر ساخت دو بخش مشورتی ، سیاست گذاری و اجرایی (شامل فرهیختگان حرفه ، کمیته ها و……) چشم انداز مؤسسه : مؤسسه ای است پویا در جهت رفاه و سلامت انسانها و سگها…